Algemene voorwaarden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN MAXIMA SEAFOOD B.V.

 

Algemene voorwaarden van Maxima Seafood B.V. te IJmuiden (verder "Maxima"). Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam op 3-4-2018.

 1.         Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden, verder "de Algemene Voorwaarden", zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen met Maxima, hoe ook genaamd (die bestaande en/of voortvloeiende uit uitnodigingen tot het plaatsen van een order bij Maxima in de vorm van toezending van prijslijsten door Maxima, het plaatsen van een order bij Maxima en met Maxima gesloten overeenkomsten daaronder uitdrukkelijk begrepen), betreffende door Maxima te verrichten leveringen en/of diensten. Dit tenzij en voor zover daarvan per individuele rechtsverhouding uitdrukkelijk en schriftelijk door Maxima is afgeweken (welke afwijking(en), tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, niet zal/zullen gelden voor andere rechtsverhoudingen dan waarvoor deze zijn/worden overeengekomen).
 2. De Algemene Voorwaarden zijn te vinden op de website van Maxima

www.maximaseafood.nl en worden op eerste schriftelijke verzoek kosteloos aan een ieder toegezonden.

 1. De toepasselijkheid van de (inkoop)voorwaarden van de (rechts)persoon waarmee een onder 1.a omschreven rechtsverhouding tot stand komt, verder te noemen "Koper", wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Maxima is gerechtigd om de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In dat geval zijn de gewijzigde voorwaarden van toepassing op de rechtsverhouding met Koper vanaf het moment dat Koper van de wijziging(en) kennis heeft kunnen nemen.
 3. Koper stemt bij voorbaat in met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op iedere onder 1.a omschreven rechtsverhouding met Maxima welke na de eerste toepasselijkverklaring tot stand komt.
 4. Indien een of meer bepalingen uit de Algemene Voorwaarden en/of de tussen Maxima en Koper gesloten of te sluiten overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing. Nietige en vernietigde bepalingen worden met inachtneming van de oorspronkelijke bedoeling van partijen, door Koper en Maxima in onderling overleg vervangen door geldige nieuwe bepalingen, welke zo min mogelijk afwijken van de bepalingen die worden vervangen.
 5. De onder 1.a omschreven rechtsverhoudingen tussen Maxima en Koper worden beheerst door Nederlands recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 6. Tenzij Maxima Koper dagvaardt voor de bevoegde burgerlijke rechter van de woonplaats van Koper, zullen alle geschillen tussen Koper en Maxima worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter van de woonplaats van Maxima (rechtbank Noord- Holland, locatie Haarlem).

 

 

 2.         Prijslijst, order en totstandkoming overeenkomst

 1. Maxima zendt aan een of meer van haar mogelijke afnemers een of meerdere voor hen geldende prijslijsten toe waaruit blijkt welke visproducten zoals gespecificeerd, ingaande die dag tegen welke prijs per eenheid bij Maxima door de betreffende af­­­­nemer(s) gekocht kunnen worden, verder ieder voor zich en gezamenlijk te noemen "de Prijslijst".
 2. De Prijslijst is een van Maxima afkomstige, niet-bindende uitnodiging aan Koper om bij Maxima tegen de op de Prijslijst vermelde prijs per eenheid voor een of meerdere bepaalde visproducten een order, verder te noemen "een Order", te plaatsen.
 3. Een Order is een van Koper afkomstig, voor Koper bindend aanbod aan Maxima tot het aangaan van een overeenkomst, op grond waarvan Maxima in geval van aanvaarding, de in de Order genoemde eenheden en visproducten tegen betaling van de prijs volgens de Prijslijst, aan Koper zal kunnen leveren. Maxima is altijd gerechtigd om een Order zonder opgave van redenen te weigeren.
 4. Aan een Order kunnen door Maxima en Koper geen rechten hoe ook genaamd worden ontleend, indien de Order niet uiterlijk een werkdag nadat deze Maxima heeft bereikt, door Maxima is aanvaard.
 5. Tussen Koper en Maxima komt eerst een overeenkomst, verder te noemen "de Overeenkomst", tot stand door middel van tijdige aanvaarding door Maxima van de Order van Koper, terwijl ook op andere wijzen, zonder voorafgaande Prijslijst en/of Order, mondeling, telefonisch, langs digitale weg of schriftelijk overeenkomsten kunnen tot stand komen. De aanvaarding van de Order door Maxima blijkt uit uitvoering van de Overeenkomst door Maxima en/of toezending door Maxima aan Koper van de op de Overeenkomst betrekking hebbende factuur en/of pakbon.
 6. De Overeenkomst respectievelijk een Order wordt geacht te zijn vervallen indien en voor zover de betreffende visproducten in het geheel niet meer bij Maxima voor levering beschikbaar zijn. De Overeenkomst respectievelijk een Order wordt geacht te zijn tot stand gekomen/geplaatst voor geringere hoeveelheden, indien en voor zover de betreffende visproducten nog wel bij Maxima beschikbaar zijn, maar niet in voldoende hoeveelheden om de Order te kunnen aanvaarden, indien Maxima wel in staat is ten minste 85% van de op de Order vermelde hoeveelheid aan Koper te leveren. De Overeenkomst respectievelijk een Order wordt geacht te zijn tot stand gekomen/te zijn geplaatst voor een grotere hoeveelheid gewicht dan vermeld in de Order, indien en voor zover het betreft een in de branche gebruikelijke geringe afwijking in het gewicht.

De Overeenkomst respectievelijk een Order wordt geacht tevens te zijn tot stand gekomen/geplaatst, indien sprake is van in de branche gebruikelijke geringe afwijkingen in de kwaliteit.

 1. De Prijslijst is voor Maxima niet bindend en opgesteld onder voorbehoud van beschikbaarheid van de in de Prijslijst genoemde visproducten. Vergissingen en fouten in de Prijslijst en/of de Overeenkomst binden Maxima niet.
 2. Indien de Order van de Overeenkomst afwijkt, komt tussen Koper en Maxima een overeenkomst op basis van de Overeenkomst tot stand, ook als het afwijkingen van ondergeschikte aard betreft.
 3. De Overeenkomst kan voor zover onder 2.f en 2.g niet anders is bepaald, alleen worden gewijzigd door middel van een schriftelijke mededeling van Maxima aan Koper.

 

 

 3.         Prijs

 1. De in de Prijslijst en de Overeenkomst door Maxima vermelde prijzen zijn, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld, in Euro's en exclusief de door Koper verschuldigde btw en eventuele kosten van inklaring en afhandeling aan de grens of op het leveringsadres.
 2. De in de Prijslijst en de Overeenkomst door Maxima vermelde prijzen zijn franco inclusief rechten, dus inclusief de kosten van door of in opdracht van Maxima uit te voeren vervoer op de bij Maxima met inachtneming van het leveringsadres, meest gebruikelijke wijze en tot het/de door Koper in de Order opgegeven adres/adressen en eventuele invoerheffingen.
 3. De in de Prijslijst en de Overeenkomst door Maxima vermelde prijzen zijn exclusief de eventueel benodigde emballage voor meermalig gebruik. Als op deze emballage een statiegeldregeling van toepassing is, zal Maxima aan Koper naast de overeengekomen prijs, dit statiegeld in rekening brengen. Als op de emballage geen statiegeldregeling van toepassing is, blijft deze eigendom van Maxima en dient Koper deze op eerste verzoek van Maxima aan Maxima ter beschikking te stellen.
 4. Op grond van het onder 3.a bepaalde zijn wijzigingen in het btw-percentage en koerswijzigingen in valuta die ontstaan tussen het moment van het plaatsen van de Order en de uitvoering van de Overeenkomst, voor rekening en risico van Koper. Daarnaast komen stijgingen in de kosten van tol en/of brandstof die aan Maxima worden doorberekend en die ontstaan tussen het moment van het plaatsen van de Order en de uitvoering van de Overeenkomst, voor rekening en risico van Koper.

 4.         Levering, opschorting en eigendomsvoorbehoud

 1. De door Maxima tevoren aan Koper opgegeven voorgenomen datum van feitelijke levering is niet meer dan een streefdatum, waarvan Koper in geval van latere feitelijke levering, geen rechten, hoe ook genaamd, tegenover Maxima kan ontlenen.
 2. Als plaats van feitelijke levering geldt het/de door Koper in de Order opgegeven adres/adressen van aflevering van de door Koper bestelde visproducten en als tijdstip van feitelijke levering geldt het moment van overhandiging/ter beschikkingstelling door Maxima aan Koper van de door Koper bestelde visproducten.
 3. Maxima is gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten indien en voor zolang Koper zijn betalingsverplichtingen tegenover Maxima uit hoofde van eerdere/andere Overeenkomsten niet tijdig is nagekomen, alsmede indien Koper naar het uitsluitend oordeel van Maxima mogelijk niet in staat is om aan zijn betalingsverplichtingen uit de Overeenkomst te voldoen en Koper niet op eerste verzoek van Maxima daarvoor ten gunste van Maxima afdoende zekerheid stelt. Indien de opschorting meer dan 48 uur duurt is Maxima gerechtigd - maar niet verplicht - om de Overeenkomst met Koper door middel van een schriftelijke mededeling aan Koper te ontbinden en verder geen uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
 4. Alle door Maxima aan Koper geleverde producten blijven eigendom van Maxima totdat Koper aan al zijn betalingsverplichtingen tegenover Maxima, uit welken hoofde ook, die tot betaling van de prijs uit hoofde van andere Overeenkomsten, renten en kosten daaronder uitdrukkelijk, maar niet uitsluitend begrepen, heeft voldaan.

 

 

 

 1. Zolang Maxima op grond van het onder 4.d gestelde eigenaar is van de aan Koper geleverde visproducten, is Koper niet bevoegd om deze producten te verpanden of op andere wijze te bezwaren en/of met van andere leveranciers dan Maxima afkomstige voorraden te vermengen. Koper is uitsluitend bevoegd om deze producten in het kader van zijn normale bedrijfsvoering te be- en/of verwerken en/of aan derden te verkopen en te leveren.
 2. Koper is verplicht om Maxima terstond te informeren over iedere mogelijke of dreigende inbreuk op het onder 4.a omschreven eigendomsrecht van Maxima en op eigen kosten alle maatregelen te nemen om de betreffende eigendomsrechten veilig te stellen en de dreigende inbreuk(en) af te wenden.

 5.         Reclame

 1. Koper is verplicht om de door Maxima geleverde vissoorten/-producten onmiddellijk na feitelijke levering te (laten) onderzoeken en vast te stellen of het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst.
 2. In de branche gebruikelijke geringe afwijkingen in de hoeveelheid en/of kwaliteit zoals vermeld in de Overeenkomst leiden niet tot het oordeel dat het geleverde niet overeenstemt met de Overeenkomst. Gebreken aan een gedeelte van de geleverde hoeveelheid visproducten geven Koper niet het recht om de volledige hoeveelheid geleverde visproducten af te keuren.
 3. Indien Koper bij de eerste inspectie bij of na feitelijke levering zichtbare gebreken constateert, dient hij deze gebreken bij het ondertekenen van de pakbon, dan wel onmiddellijk daarna schriftelijk aan Maxima te melden. Indien en voor zover van Koper in redelijkheid niet verlangd kan worden dat hij voor of bij de ondertekening van de pakbon de zichtbare gebreken constateert, dient Koper zo spoedig mogelijk daarna, maar uiterlijk binnen 24 uur nadat de feitelijke levering heeft plaatsgevonden, de gebreken aan Maxima te melden.
 4. Gezien de aard van de door Maxima geleverde producten, verse (dus bederfelijke) en bevroren vis (-producten), en de aard van de onderneming van Koper in het kader waarvan deze producten binnen zeer korte tijd zullen worden bewerkt en/of doorverkocht en geleverd aan derden, geldt voor Koper bij Maxima een termijn van 24 uur nadat feitelijke levering heeft plaatsgevonden, waarbinnen Koper dient te reclameren.
 5. Als Koper niet aan zijn in dit artikel onder 5.c en/of 5.d omschreven meldingsplicht(en) voldoet, vervallen zijn aanspraken tegenover Maxima, voor zover deze geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de betreffende gebreken. Koper dient zijn onder 5.c en/of 5.d omschreven eventuele klachten over de geleverde producten, schriftelijk (per e-mail of per fax), onderbouwd en gemotiveerd aan Maxima kenbaar te maken.  
 6. Na verloop van de onder 5.b omschreven termijn van 24 uur of zoveel eerder als de door Maxima aan Koper geleverde producten door Koper worden bewerkt en/of doorverkocht aan derden, worden de door Maxima geleverde producten onherroepelijk en onvoorwaardelijk - zonder mogelijkheid voor Koper tot het leveren van tegenbewijs - geacht in goede staat en in overeenstemming met de Overeenkomst, door Koper te zijn ontvangen.

 

 

 

 1. Indien een reclame door Koper met inachtneming van het onder 5.c, 5.d en 5.e gestelde naar het oordeel van Maxima terecht is gedaan, zal Maxima naar keuze van Maxima ofwel op kosten van Maxima alsnog het eventueel ontbrekende of ter vervanging van het eventueel afgekeurde aan Koper leveren, ofwel de overeengekomen prijs naar verhouding tot het ontbrekende en/of het afgekeurde verlagen en Koper daartoe crediteren. Maxima is in geval van terechte reclames door Koper, tegenover Koper en of derden nimmer tot meer af anders gehouden dan hier onder 5.g is bepaald.
 2. Koper mag de door Koper afgekeurde producten alleen na voorafgaande schriftelijke toestemming van Maxima aan Maxima retourneren en dient de afgekeurde producten in afwachting van nadere instructies van en/of inspectie door of namens Maxima, voor Maxima beschikbaar te houden.

 6.         Betaling, rente en kosten

 1. Koper dient het op grond van de Overeenkomst aan Maxima verschuldigde bedrag binnen 14 dagen na factuurdatum aan Maxima te hebben voldaan op de door Maxima in de factuur omschreven wijze.
 2. In geval van deelleveringen onder de Overeenkomst is Maxima gerechtigd om per deellevering aan Koper te factureren.
 3. Koper is niet gerechtigd tot enige korting en/of verrekening, uit welken hoofde dan ook, met de betaling van op grond van het onder 6.a door Koper aan Maxima verschuldigde.
 4. Na het verstrijken van de onder 6.a genoemde termijn is Koper van rechtswege, zonder dat nadere aanmaning en/of ingebrekestelling is vereist, in verzuim. In dat geval is Koper vanaf de vervaldatum tot aan de dag van volledige betaling, over het factuurbedrag de wettelijk verschuldigde handelsrente aan Maxima verschuldigd. In dat geval is Maxima ook gerechtigd om de Overeenkomst door middel van een enkele schriftelijke mededeling aan Koper te ontbinden. Koper dient aan Maxima te vergoeden alle schade die Maxima als gevolg van het uitblijven van de betaling en/of de ontbinding van de Overeenkomst lijdt, alsmede alle kosten die Maxima in dat geval maakt tot incasso van haar vordering(en), die uit hoofde van eventuele ontbinding van de Overeenkomst daaronder begrepen.

 7.         Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. De aansprakelijkheid van Maxima, waaronder hierna in 7.a, 7.b en 7.c tevens worden begrepen de bestuurders van Maxima, de werknemers van Maxima en de door Maxima in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst mogelijk ingeschakelde derden, als gevolg van uit hoofde van de Overeenkomst aan Koper geleverde visproducten, is tegenover Koper en/of derden beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Maxima wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden van deze verzekering voor rekening van Maxima komt.
 2. Indien om welke andere reden dan opzet of grove schuld van Maxima dan ook, geen uitkering van de onder 7.a omschreven verzekering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van Maxima jegens Koper en/of derden beperkt tot ten hoogste € 25.000,00, of als dat meer is, het bedrag van de op de betreffende overeenkomst betrekking hebbende factuur/facturen.

 

 

 

 1. Koper is - behoudens indien en voor zover sprake is van opzet of grove schuld - verplicht om Maxima in en buiten rechte te vrijwaren voor alle aanspraken van derden ter zake van de uit hoofde van de Overeenkomst door Maxima aan Koper geleverde producten.